به نام آنکه جان را فکرت اموخت چراغ دل به نور جان برافروخت
مرکز آموزشی معلولین جسمی و حرکتی توان خواهان مشهد مقدس

نام و نام خانوادگی:........................ علوم تجربی پایه :اول راهنمایی آبان 1387

پاسخ هر یک از سئوالات زیر رااز بین کلمات زیر انتخاب کنید:

هیدروژن              کند تر               اکسیژن           منقبض
منبسط              نقطه ی انجماد             تصعید            چگالش


1-مولکول آب از ترکیب دو اتم .......................و یک اتم ....................... ساخته شده است.
2- وقتی حجم ماده ای در اثر سرد شدن کاهش یابد ،می گوئیم..............................شده است.
3-مایع درون دماسنج وقتی که گرم شد،..........................می شود و در لوله بالا می رود.
4-دمایی که در آن مایع به جامد تبدیل می شود.................................نامیده می شود.
5-تبدیل مستقیم گاز به جامد را ............................می گویند.

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

6-مخلوط آب و الکل را از روش تقطیر از هم جدا می کنند.
7-حالت مختلف ماده در اثر تفاوت نوع و میزان جنب و جوش ذرات آنها به وجود می آید.
8-قبل از استفاده از دماسنج معمولی باید آن را به شدت تکان داد.
9- برای آن که مایعات تبخیر شوند ،باید آن ها را به دمای بسیار بالایی رساند.
10- ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند.
11-اجزای مخلوط آب و روغن رابا استفاده از روش صاف کردن می توان جدا کرد.

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

12-...........................معتقد بود که ماده ساختار ذره ای دارد.
13-بر اساس نظریه ی دالتون ،از پیوند یافتن عناصر مختلف با یکدیگر ..............................ایجاد می شود.
14-بین مولکول های گاز تقریبا نیروی ............................وجود ندارد.
15-با استفاده از خاصیت متفاوت بودن مقدار انبساط مواد مختلف می توان دستگاه هایی برای ............................ساخت.
16-با دور شدن مولکول ها از هم ،فضای خالی بین ان ها بیش تر می شود ،در نتیجه ........................ماده افزایش می یابد.
17-مقدار انبساط موادجامد فلزی از نا فلزات .................................است.
18-وقتی دمای ماده ای .....................شود ،جنبش مولکول های آن تند تر می شود.
19-وجود ناخالصی سبب ..........................نقطه ی انجماد می شود.

گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

20-اجزای نفت خام را از کدام روش می توان از هم جدا ساخت؟
الف)تبلور      ب)صاف کردن         ج) تقطیر               د)تصعید
21-کدام یک از حلال های زیر برای پاک کردن رنگ های روغنی به کار می رود؟
الف)اتر نفت          ب)استون         ج)آب                د)تترا کلرو اتان
22-در یک محلول ، حلال به کدام حالت می تواند وجود داشته باشد؟
الف)جامد             ب)مایع          ج)گاز               د)هر سه حالت
23-قابل تشخیص نبودن و یکنواخت بودن میزان پراکندگی اجزا از ویژگی های کدام یک از مخلوط های زیر است؟
الف)آب و روغن        ب)آب و براده ی آهن       ج)استون و لاک         د)خاک باغچه
24-کدام یک از مواد زیر عایق گرما است؟
الف)طلا              ب)جیوه                     ج)ید                 د)مس
25-کدام یک از مواد زیر را می توان به صورت مفتول در آورد؟
الف)کربن              ب)تنگستن                  ج)گوگرد               د)جیوه


26-کدام یک از مخلوط های زیر ،یک همجوشه است؟
الف)مخلوط کربن و ید و نقره                                 ج)مخلوط مس و کربن و آهن
ب)مخلوط آهن و گوگرد و ید                                  د)مخلوط طلا و نقره و مس


27-کدام یک از مواد زیر یک "ترکیب"خالص است؟
الف)جیوه                  ب)هوا                  ج)بخار آب               د)آب نمک

28-چرا آب ظرفی که در هوای اشباع شده از بخار آب قرار دارد کاهش نمی یابد؟
الف)چون تبخیر متوقف شده است
ب)چون میعان متوقف شده است
ج)چون سرعت تبخیر از سرعت میعان کم تر است
د)چون سرعت تبخیر و میعان برابر است.

29-کدام یک از تغییر حالت های ماده "گرما ده" است؟
الف)چگالش               ب)تبخیر                ج)تصعید                  د)ذوب

30-برفکی که در یخ ساز یخچال مشاهده می شود،حاصل ..............................................است.
الف)تبخیر آب             ب)چگالش بخار آب              ج)میعان بخار آب            د)انجماد آب

31-کدام یک از موارد زیر سرعت تبخیر مایعات را کاهش می دهد؟
الف)افزایش دما          ب)افزایش ناخالصی     ج)کاهش فشار هوا      د)افزایش مساحت سطح مایع

32- موادی که دارای نقطه ی ذوب معین هستند در نقطه ی انجماد به چه حالتی می توانند وجود داشته باشند؟
الف)فقط مایع     ب)مایع یا گاز     ج)فقط جامد            د)مایع یا جامد یا هر دو حالت

به سئوالات زیر پاسخ کامل دهید

33-انواع جنبش ذرات ماده را نام ببرید؟


34-چگونگی درجه بندی دماسنج را شرح دهید؟


35-انواع محلول ها را نام ببرید؟(با ذکر مثال)

 


دسته ها :
يکشنبه سوم 9 1387
X