رسیدن به خوشبختی و موفقیت  

برای رسیدن به نتایج دلخواه در مدت معین
ابتدا باید طرح و نقشه ی مناسب طراحی کرد و برنامه ریزی نمود ،
سپس عمل بلا انقطاع .


یکی از اهداف:
کاهش زمان رسیدن به اهداف و رویاها
چگونه ؟با افزایش اثر بخشی فردی
راه های افزایش اثر بخشی فردی:


1-نظم و ترتیب
ارثی نیست بلکه انتخابی است.

2-تمرکز ذهن

تمرکز فکر فقط محتاج "نظم و ترتیب "است و نظم و ترتیب کلید راه گشای کار های بزرگ

3- وفای به عهد و کسب اعتماد دیگران

مهمترین ثمره ی "نظم و ترتیب "،وفای به عهد است.
وفای به عهد از غلیان احساس گناه جلوگیری می کند.
وفای به عهد ،اعتماد و اطمینان از شما را در دل دیگران می کارد و اعتماد و اطمینان دیگران به شما
کار ها را سهل می کند.
صداقت و اعتماد مردم، شما را در دستیابی به اهداف و آرزوهایتان یاری می کند.

4-فقط آن چه را می توانید فراهم کنید قول بدهید.و آن چه را قول می دهید فراهم کنید.

دلایل قول های بیجا:
الف)پرهیز(ترس) از درگیری های احتمالی
ب)تمایل به خشنود کردن دیگران
ج)رودر بایستی

موانع عمل به قول:
الف)امکان ایجاد هزینه های اضافی
ب)امکان از دست دادن فرصت ها
ج)گرفتاری های غیر مترقبه

بعد از عمل به قول توانایی های شما:
الف)در مسیر هموار تر و مناسب تر بسیج می شود.
ب)بر تردید و احساس گناه و فشار روانی غلبه می کند.
ج)حس اعتماد به نفس و کنترل زندگی را افزایش می دهد.
د)در قبال رویداد های زندگی ،نتایج قابل پیش بینی تری را پدید می آورد

                                                                  منبع: کتاب "هنر موفق زیستن"

 

 


دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X