من هر چه دیده ام زدل و دیده دیده ام

گاهی زدل بود گله گاهی ز دیده ام

من هر چه دیده ام ز دل و دیده تا کنون

از دل ندیده ام همه از دیده دیده ام

گویند بوی زلف تو جان تازه می کند

"سلمان"قبول کن که من از جان شنیده ام

سلمان ساوجی


دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X