برای مدیریت بهتر زمان


بیایید برخی از باور هایمان را دستکاری کنیم:
1-همیشه سر وقت حاضر باشیم.
2-زود رسیدن بهتر از تاخیر است.
3-آماده شدن و آراستگی ظاهر آخرین اقدام برای ترک منزل نیست.
4-هنگام خروج از منزل به زنگ تلفن بی اعتنا باشیم.
5-باک اتومبیل را در وقت آزاد پر کنیم نه در زمان عجله و آشفتگی .
6-برای رسیدن به مقصد ده دقیقه زودتر منزل را ترک کنیم.


دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X