زمانی که در اختیار ماست
هر هفته 168ساعت می باشد.

حال ببینیم ما چگونه این ساعت ها را استفاده می کنیم:
خواب                                       هر روز 8ساعت                           56ساعت
کا ر                                   هر روز 5/7 ساعت                 45ساعت
رفت و آمد                              هر روز 5/1ساعت                    5/7ساعت
متفرقه                                               5/10ساعت
شام                                           7ساعت
جمع کل:                  126 ساعت
زمان باقی مانده:  42ساعت
نتیجه:تنها 25% وقت جهت رسیدن به آمال و آرزوهایمان باقی می ماند

اگر وقت خود را کنترل نکنیم،
وقت ما را کنترل خواهد کرد.


دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه سیزدهم 9 1387
X