قهرمان ستایی

اگرچه ممکن است به نظرتان عجیب باشد، اما هنوز هم یکی از مهم ترین اسرار توانایی مهار خویشتن، همین قهرمان ستایی است.

وقتی کار دشواری پیش رو دارید و در می یابید که دچار تردید شده اید

تقریباً هیچ چیز به این اندازه به شما کمک نمی کند که

بدانید کسانی که شما آنان را تحسین و ستایش می کنید

توانسته اند بر مشکلی مشابه مشکل فعلی شما غلبه کنند.

و اگر آنها توانسته اند

 چرا شما نتوانید؟


دسته ها : نگاه متفاوت
سه شنبه هفتم 8 1387
X