قصر دانشhttp://www.tebyan.net/gholami/index.aspxfaداستان مشكلات!http://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=1637474/7/2011 8:23:00 PMتبریک روز مادرhttp://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=729176/14/2009 12:06:00 PMبیداریhttp://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=502642/13/2009 1:07:00 AMعید علی (ع):http://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=3665712/17/2008 4:34:00 PMایمانhttp://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=3646712/15/2008 10:35:00 PMانتخاب شایستهhttp://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=3646512/15/2008 10:35:00 PMسعی و تلاش در عین ناامیدیhttp://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=3646312/15/2008 10:18:00 PMفکر و عمل دانشمندانhttp://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=3646212/15/2008 10:16:00 PMچه کسی شنید؟http://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=3646112/15/2008 10:16:00 PMاگر عشق نبود !http://www.tebyan.net/weblog/gholami/post.aspx?PostID=3645812/15/2008 10:16:00 PM